Jak funguje náš parlament

Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (také KPDM ZK nebo KPDM Zlínského Kraje) je samosprávný orgán žáků ze středních škol, základních škol a gymnázií nacházejících se ve Zlínském kraji. Prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými ve smyslu myšlenky participace a navazuje na působení Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Úzce také spolupracuje s vedením kraje – naše schůze například pravidelně navštěvují i hejtman Zlínského kraje.

KPDM ZK je apolitická organizace – členové KPDM ZK, jež jsou členy určitého politického spolku, nesmí poukazovat na své členství v politickém spolku.

Funguje na demokratických principech – každý se může dostat do jakékoliv pozice parlamentu skrze přímé volby bez ohledu na věk, pohlaví, rasu nebo náboženské vyznání dané osoby.

Doporučený věk je ovšem 13 – 20 let (členy parlamentu jsou zpravidla žáci a studenti v rozmezí 8. třídy ZŠ až 4. ročníku SŠ napříč všemi druhy škol – ZŠ, SŠ,  SOŠ, SOU i Gymnázií).

Jako celek se schází pětkrát ročně. Nejčastěji zasedá v moderní zasedací síni Zlínského zastupitelstva v 15. patře Baťova mrakodrapu ve Zlíně (Budovy 21 v Areálu svit).

Parlament se skládá z:

 • předsedy
 • místopředsedy
 • 2. místopředsedy
 • předsednictva
 • organizační rady
 • tajemníka
 • zástupce do Rady Národního parlamentu dětí a mládeže
 • zástupce do Předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže
 • koordinátora
 • členů výborů

KPDM ZK se skládá ze 2 výborů, do kterých se roztřídí všichni členové KPDM ZK:

 • Volnočasový výbor – stará se o pořádání akcí našeho parlamentu, organizaci cest do zahraničí a na Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze
 • Multimediální výbor – stará se webové stránky parlamentu, o propagaci parlamentu (nejen) na sociálních sítích a internetu, vytváří nebo zařizuje plakáty a další grafiku pro akce pořádané parlamentem

KPDM ZK pak vysílá delegaci několika členů na Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Zpravidla se koná jednou ročně v půlce listopadu v Praze, kam se sjíždějí parlamenty ze všech krajů. Na této akci se potkává kolem 70 delegátů, kteří se během 4 dní seznamují, navštěvují workshopy, pracují ve skupinách a nebo debatují o různých tématech ze života mladých. Naučí se zde spoustu praktických věcí do života, které opravdu v budoucnu mají šanci reálně využít. Nová přátelství a spolupráce pak zůstávají i dlouho poté, co zasedání skončí. V listopadu roku 2019 jsme měli na NPDM nejpočetnější delegaci ze všech krajů – 13 členů.

Členství v KPDM ZK je zdarma. Je to díky tomu, že nás financuje Zlínský kraj. Navíc po předložení jízdenek na zasedání parlament proplácí jízdné, které členové projedou cestou na zasedání (do Zlína i zpět). Veškeré náklady na členy (doprava, ubytování, jídlo) během cest na akce po ČR nebo výjezdy do zahraničí jsou též placeny parlamentem.

Přesný popis fungování KPDM ZK je sepsán ve 3 klíčových dokumentech našeho parlamentu – Statut KPDM ZK, Jednací řád KPDM ZK a Volební řád KPDM ZK. Všechny 3 dokumenty jsou veřejně dostupné na webu KPDM ZK na podstránce „DOKUMENTY“.