Historie

Cesta ke vzniku Přípravného výboru

Těsně kolem 85. výročí vzniku Československé republiky se v Praze konal Národní parlament dětí a mládeže ČR. Na něm byl poprvé zastupován jednotný Zlínský kraj, a to delegáty tří městských parlamentů: Holešova, Zlína a Uherského Hradiště. Vsetín se tehdy rozhodl nezúčastnit.

Holešov se v tomto období vyprofiloval jako stěžejní městský parlament pro spolupráci nejen s parlamentem Národním, ale také jako hlavní propagátor myšlenky krajské platformy dětské samosprávy. Parlament dětí a mládeže města Holešov reprezentovali Lucie Trhlíková, Martina Javoříková a Lukáš Frkal, spolu s nimi přijela i koordinátorka Mgr. Jarmila Vaclachová.

Právě Mgr. Vaclachová sehrála při vytvoření KPDM ZK klíčovou úlohu. Nejprve nad rámec svých povinností koordinátorky holešovského parlamentu zajistila účast dalších měst na Národním parlamentu. Toto se může dnešnímu čtenáři jevit jako bezproblémová záležitost. Je nutné si ale uvědomit, že městské parlamenty v té době mezi sebou nebyly jakkoliv provázány (komunikačně či personálně) a že Dětské zastupitelstvo města Zlína bylo v období od konce školního roku 2002/2003 nefunkční (situace se vyřešila po volbách počátkem roku 2004). Po tuto dobu byl jediným reprezentantem tohoto městského parlamentu David Kolumber z titulu funkce dětského primátora a tajemníka. S Kolumberem se Mgr. Vaclachová spojila přes senátorku PaedDr. Alenu Gajdůškovou.

Dalším delegátem se tedy stal již jmenovaný David Kolumber (za Zlín), Uherské Hradiště reprezentoval Josef Sátora a koordinátorka Mgr. Zoja Mikotová.

Nejvyšší zástupci městských parlamentů se bez problémů dohodli na tom, že v řídících orgánech Národního parlamentu zasednou Frkal (Holešov) a Sátora (Hradiště). Náhradníkem byl Kolumber.

Přípravný výbor

V pondělí 1. prosince 2003 se v tehdejším sídle kraje (budova bývalé Lidové správy od architektů Karfíka a Kubečky, dnes Magistrát a sídlo ČSSZ) setkali zástupci všech čtyř měst. na prvním setkání se potvrdila vzájemná snaha vytvořit Krajský parlament. z návrhu hradišťského předsedy Sátory se dohodlo, že na zasedáních budou tři delegáti ze všech měst. Další schůze se konala 28. ledna 2004 v budově na Zarámí, kde tehdy sídlil školský odbor KÚ ZK.

První zasedání zahájil tehdejší vedoucí odboru Dr. Stanislav Minařík. Jednotlivá města byla reprezentována takto: Zlín (Kolumber), Vsetín (Spurná, Pončíková, Dupkalová, Foltýn, Vrchovská, Válek), Uherské Hradiště (Sátora, Pšeničiak) a Holešov (Trhlíková, Javoříková). v průběhu volebního období se ustálila delegace Zlína (Kolumber, Beneda, Kozubíková) a Holešova (Trhlíková, Javoříková), v případě Vsetína bylo složení variabilní.

Na předsedu krajské platformy kandidovali Sátora (navrhl Pšeničiak) a Kolumber (navrhla Trhlíková). Ve volbách nakonec zvítězil Kolumber a stal se tak prvním předsedou krajské platformy. Místopředsedou se stal Josef Sátora.

Právě ve věci označení platformy se objevil mezi představiteli první rozpor: zatímco Kolumber upozorňoval na nevhodnost dlouhého názvu a razil nepříliš šťastné označení „Sněm dětí a mládeže Zlínského kraje (SDMZ)“, Sátora byl zastáncem dodržení vzoru dle názvu celostátního parlamentu. Kolumber v této věci ustoupil. Dalším problematickým bodem se stalo pojmenování právě vzniklého orgánu složeného pouze ze zástupců měst: zatímco Kolumber prosazoval přidání adjektiva „Prozatímní“, Sátora se zasazoval o přidání sousloví „Přípravný výbor“. Subjekt nakonec nesl až do června 2005 označení „Přípravný výbor pro ustavení Krajského parlamentu dětí a mládeže ve Zlínském kraji“.

Na dalším zasedání Přípravného výboru 25. února 2004 zaútočil místopředseda Sátora slovně na předsedu za jeho koncepci organizace budoucího Krajského parlamentu, která obsahovala faktické i formální nedostatky. Přesto se jednalo o jediný materiál předložený členem parlamentu. Za předsedu Kolumbera se postavili delegáti Holešova a Zlína, stejně tak jako koordinátorka Krajského parlamentu Mgr. Ludmila Ševečková a koordinátorka holešovského parlamentu Mgr. Vaclachová. Ke klidu a slušnosti vyzývali i delegáti Vsetína. Od této chvíle místopředseda Sátora s předsedou Kolumberem více nespolupracoval a nekomunikoval (také se nezúčastnil dalších jednání výboru, stejně tak jako ostatní delegáti Uherského Hradiště).

na dalších zasedáních (14. 4. 2004, 26. 5. 2004 a 3. 11. 2004) se řešila budoucí podoba parlamentu, připravovaly se interní směrnice parlamentu (statut, jednací a volební řád). Postupem doby se zasedání přestávali zúčastňovat i delegáti Vsetína, kteří výboru vyčítali příliš formální přístup a utváření systému organizace, který se neshodoval s metodikou používanou na Vsetíně.

Členové výboru si od počátku byli vědomi skutečnosti, že nelze založit Krajský parlament, který bude pouze zastřešovat existující městské parlamenty. z tohoto důvodu měl být Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje otevřen zástupcům všech typů škol, školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších nepolitických spolků a organizací sdružujících děti a mládež.

i plánované volby se měly uskutečnit v masovém měřítku: předseda výboru Kolumber oslovil ředitele přes Zpravodaj Odboru školství (dnes je již zcela nahrazen portálem zkola.cz) dopisem, ve kterém podával základní informace k volbám do Parlamentu. Předseda Kolumber i výbor nepovažovali za nutné rozvádět informace o orgánech dětské samosprávy, neboť rok před tím obdrželi všechny školy v republice metodiku o dětské samosprávě. Právě opomenutí fundamentálních skutečností vedlo k nemilému překvapení, že ve volbách kandidovalo pouze třináct osob.

Gymnaziální platforma spolupráce

Nezávisle na činnosti KPDM ZK se začala utvářet platforma spolupráce mezi gymnázii ve Zlínském kraji, do které se zapojila obě zlínská gymnázia, obě kroměřížská a valašskokloboucké gymnázium. Na jedno zasedání této skupiny se dostal i Kolumber (jako místopředseda studentské rady svého gymnázia) a právě odtud (díky shodě náhod) se ke Krajskému parlamentu dostali Jakub Omelka, Tereza Šindlerová, Karolina Tichá, Michal Elšík. Michaela Konečná působila na stejném gymnáziu jako Kolumber.

Koncem ledna 2005 se předseda Kolumber v doprovodu dalších dvou představitelek KPDM ZK a Mgr. Vaclachové setkal s náměstkem hejtmana Mgr. Josefem Slovákem, který deklaroval svou ochotu ke spolupráci. Právě vstřícnost představitelů kraje umožnila, aby se již v červnu v sídle kraje sešel první legitimně zvolený Krajský parlament na svém prvním zasedání.

I. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

 

Na prvním zasedání 20. června 2005 zopakoval náměstek hejtmana svou podporu nejen parlamentu, ale také předsedovi Kolumberovi, který byl v prvním kole volby zvolen (na návrh Lukáše Mačka) předsedou KPDM ZK.

Kromě něj byla zvolena místopředsedkyně Michaela Konečná (kandidovali ještě Jakub Omelka a Tereza Šindlerová). Členy prvního předsednictva se stali Kateřina Žišková, Jindřich Láník a Martina Javoříková (neúspěšně kandidovali: Jakub Omelka, Tereza Šindlerová a Marek Soviš). s předsednictvem úzce spolupracoval Jakub Janča – II. místopředseda NPDM ČR.

Parlament na svém prvním zasedání pověřil předsednictvo, aby připravilo plán práce a rozhodlo, kdo bude koordinátorem a kdo zastřeší činnost KPDM ZK (hledisko finanční). Předsednictvo ještě před prázdninami rozhodlo, že koordinátorkou KPDM ZK bude Mgr. Jarmila Vaclachová a zaštítění se provede přes středisko volného času v Holešově (druhou alternativou bylo zlínské Spektrum).

Parlament na svých prvních zasedáních provedl korekci dokumentů KPDM ZK, které se ukázaly jako nutné po zkušenostech z prvních voleb, ale i prvních krůčků mladičkého parlamentu.

Jednotlivá zasedání (29. 9. 2005, 23. 11. 2005, 7. 12. 2005, 8. 2. 2006 a 19. 4. 2006) se nesla také ve znamení rostoucí členské základny. Předsednictvo připravilo ústy předsedy v souvislosti se dnem příhraniční spolupráce v září návrh, podle kterého byl Parlament připraven spolupracovat při vzniku orgánů dětské samosprávy Trenčianského samosprávného kraje a Žilinského samosprávného kraje. Prosincové zasedání bylo asociováno také s prvním Dětským sněmem. na zasedání 8. února zavítal hejtman kraje pan Libor Lukáš, který s parlamentem po celé volební období aktivně spolupracoval. Od září 2005 je v kontaktu s parlamentem také předseda výboru ZZK pro záležitosti EU Bc. Ondřej Benešík.

Druhé volby zajistila Pracovní skupina Volby 2006 ve složení Kolumber, Omelka, Elšík. Výsledkem činnosti skupiny byla materiál, který byl po mírné modifikaci přijat jako hlava II. Volebního řádu KPDM ZK. Koncem roku se také delegáti KPDM ZK zúčastnili jako Mladí ambasadoři cesty do Spojeného království.


Národní parlament dětí a mládeže

KPDM ZK vysílalo delegaci několika členů na Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Zpravidla se konalo jednou ročně v půlce listopadu v Praze, kam se sjížděly parlamenty ze všech krajů. Na této akci se potkávalo kolem 70 delegátů, kteří se během 4 dní seznamovali, navštěvovali workshopy, pracovali ve skupinách a nebo debatovali o různých tématech ze života mladých. Učili se zde spoustu praktických věcí do života, které opravdu v budoucnu mohli reálně využít (etika a etiketa, psychologie, marketing, tvorba životopisu a příprava na pracovní pohovor, kurzy první pomoci, práce s internetovými nástroji vhodné pro fungování dětských samospráv). Nová přátelství a spolupráce pak zůstávaly i dlouho poté, co zasedání skončilo. Závěrečné Velké zasedání NPDM proběhlo například v roce 2018 přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České Republiky, v roce 2019 v zasedacím sálu magistrátu hlavního města Prahy. Taktéž v listopadu roku 2019 jsme měli na NPDM nejpočetnější delegaci ze všech krajů – 13 členů.


Období doby Covidové

Pandemie Covidu-19 se v určitém smyslu dotkla každého, nevyjímaje i nás, Krajského parlamentu dětí a mládeže. Tato doba bohužel přinášela více negativ než pozitiv a bylo těžké fungovat efektivně, nicméně i přes horší podmínky se nám povedlo několik věcí změnit a zlepšit.

Kvůli omezení společenských akcí jsme se soustředili hlavně na náš vnitřní systém a fungování, takže jsme si upravili stanovy, vylepšili evidenci členů a dokonce provedli celkový redesign, jehož součástí by nový web i logo. Kvůli zákazu scházení se osobně jsme také hned na počátku pandemie založili server na platformě Discord, pomocí kterého doteď komunikujeme. Abychom si udržovali spojení i s ostatními organizacemi, stále jsme se účastnili událostí pořádaných Národním parlamentem dětí a mládeže, které byly pořádány online.

Během pandemie byl také společnými silami aktivních studentů Zlína zorganizován zlínský studentský summit, který se zasloužil o propojení a lepší komunikaci mezi samosprávami napříč celým krajem. S tímto nápadem původně přišel Matěj Ševčík, student Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně, kde byla akce uskutečněna. Matějovi s nápadem pomohli i členové studentské rady z druhého zlínského gymnázia na Lesní čtvrti, zejména Lukáš Langer. Oba studenti chtěli v aktivní činnosti pokračovat a proto je teď Lukáš naším předsedou a Matěj 1. místopředsedou.